rauf
zurück - weiter

100 Kanzel / Kazatelna

Kommentare zum Gipfel:
JoergB: -- -

Breiter Riss (Široká spára) V; kommentieren/abhaken
Marek Volhejn 10.06.1997


Paragraph (Paragraf) VI; kommentieren/abhaken
Marek Volhejn, R.Volhejn 28.07.1997
Linken NW-Riß z.G.

Übers Kettchen (Přes řetízek) VI; kommentieren/abhaken
Marek Volhejn, M.Jenka, T.Krásný 18.08.1997
Rechts in der NW-Wand Kamin und Riss über Überh.(übers Kettchen) auf VG. Unterst.Wand zG.

Himmelsjoga (Nebeská jóga) III; kommentieren/abhaken
P.John, P.Binková, J.Rutar 13.08.2010
Mitte Scharten(O)wand zG.

Schartenweg (Náhorní) II; kommentieren/abhaken

Links in der Scharte Rinne z.G.

Schartenkante (Náhorní hrana) II; kommentieren/abhaken
Jörg Brutscher 27.08.2005
Die Schartenkante und bewachsene Wand z.G.

Riss des Agenten Chodec (Spára agenta Chodce) VIIa; kommentieren/abhaken
Petr Mocek u. Stanislav Lukavský, Svoboda-Taxis, M.Svěcená 22.08.2008
Von NW Riss (R) und Wand (R) zG.

Zuletzt geändert: 5.1.2019 Jörg Brutscher